Regulamin świadczenia usług IT

1. Definicje

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1 FUNDACJA – Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” (ul. Krakowska 18A, 34-730 Mszana Dolna), NIP: 646-27-00-752
1.2 ABONENT – podmiot posiadający zdolność prawną, który jako Abonent zawarł z Usługodawcą umowę na świadczenie usług hostingowych.
1.3 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług IT, określający wzajemne obowiązki stron, zasady korzystania z usługi, a także jej przedmiot.
1.4 Usługa – usługa świadczona przez FUNDACJĘ w ramach swojej oferty.

2. Zasady korzystania z Usługi

2.1 Wszyscy ABONENCI są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2.2 FUNDACJA zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionych kosztów przez ABONENTa, jeżeli:

2.2.1na koncie będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
2.2.2 ABONENT będzie rozsyłał wiadomości spam,
2.2.3 ABONENT działa na szkodę innym ABONENTom internetu,
2.2.4 nie została uiszczona w wymaganym terminie opłata za usługę,
2.2.5 ABONENT uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub innych transmitujących w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz,
2.2.6 ABONENT nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).

2.3 ABONENT nie może przekazywać haseł dostępu do konta osobom trzecim, jedynie osobom upoważnionym.

3. Zobowiązanie FUNDACJI

3.1. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
3.2. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, FUNDACJA zobowiązuje się do poinformowania wszystkich ABONENTÓW o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
3.3. FUNDACJA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały umieszczone na koncie klienta.
3.4. W przypadku braku dostępu do usługi z winy FUNDACJI dłużej jak 24h w trybie ciągłym, FUNDACJA zobowiązuje się do wydłużenie o 7 dni abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.
3.5. FUNDACJA zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów w przypadku wykupienia dowolnego pakietu obsługi OIH-x.
3.6. FUNDACA zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.

4. Rozwiązanie umowy

4.1 FUNDACJA może rozwiązać umowę świadczenia usług IT w przypadku:

4.1.1 Zmiany przepisów prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na świadczenie usług przez FUNDACJĘ,
4.1.2 Reorganizacji Usługodawcy lub innych przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, których wystąpienie uniemożliwia lub znacznie utrudnia świadczenie usług,
4.1.3 Zaprzestania świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie.

4.2 FUNDACJA może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w pkt. 4.2 niniejszego regulaminu, a także w przypadku zmiany przepisów prawa w sposób uniemożliwiający świadczenie usług, o których mowa w niniejszym regulaminie.
4.3 W przypadku naruszenia przez ABONENTA zapisów o których mowa w pkt. 2 niniejszego regulaminu, FUNDACJA wzywa do podjęcia działań mających na celu optymalizację działania zawartości konta www ABONENTA w terminie 7 dni. W przypadku niepodjęcia skutecznych działań przez ABONENTA w w/w terminie, FUNDACJA może wypowiedzieć umowę świadczenia usług IT ze skutkiem natychmiastowym.

5. Płatności

5.1 Świadczenie usług stanowiących ofertę FUNDACJI jest odpłatne wg tabeli opłat publikowane na stronach serwisu http://fiit.pl

6. Korespondencja

6.1 Korespondencja pomiędzy stronami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@fwrl.pl.
6.2 Wszelka korespondencja do ABONENTA jest wysyłana na dane adresowe podane podczas rejestracji usługi.
6.3 Wszelkie oświadczenia woli związane z wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy mogą być dokonywane poprzez pocztę e-mail i nie wymagają podpisu elektronicznego.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1 W zgłoszeniu reklamacyjnym dotyczącym niewykonania lub wadliwego wykonania zobowiązania, ABONENT powinien zawrzeć opis usterki, czas jej powstania oraz na żądanie Usługodawcy udostępnić dodatkowe dane, mogące pomóc w zdiagnozowaniu i usunięciu usterki
7.2 Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail, na zasadach wskazanych w pkt. 6 niniejszego regulaminu.
7.3 FUNDACJA rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie do 14 dni.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają w żaden sposób jakichkolwiek uprawnień konsumentów wynikających z przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień z obowiązującymi regulacjami nie znajdują one zastosowania, a w ich miejsce stosuje się obowiązujące przepisy.