Umowa świadczenia usług IT

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” (ul. Krakowska 18A, 34-730 Mszana Dolna), NIP: 646-27-00-752, zwaną dalej FUNDACJĄ a podmiotem zlecającym, którego dane zawarte są w Formularzu zlecenia, zwanym dalej ABONENTEM.
Strony przyjmują, że niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu przyjęcia przez FUNDACJĘ poprawnie wypełnionego i podpisanego (lub poprawnie wypełnionego i przesłanego droga elektroniczną) przez ABONENTA Formularza zlecenia lub złożenia dyspozycji poprzez formularz zamówienia w serwisie www.fiit.pl.
W niektórych przypadkach, za zgodą uprawnionego pracownika FUNDACJI zlecenie rozpoczęcia świadczenia usług może nastąpić również poprzez ustalenia ustne. W takim przypadku za moment zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy FUNDACJI będących zapłatą za zamawiane usługi. Płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury pro-forma przez FUNDACJĘ.  Data wpływu środków na konto nie jest tożsama z datą abonamentową, która to liczy się od daty fizycznie zarejestrowanych usług.

§ 1

1. Na mocy niniejszej umowy, FUNDACJA zobowiązuje się do wykonania zamawianej usługi i/lub udostępnić ABONENTOWI zasoby sieci teleinformatycznej “fiit.pl”, umożliwiające utrzymanie serwisów WWW, skrzynek e-mail w zależności od złożonego zamówienia. Świadczenie zamawianych usług odbywa się na zasadach określonych w publikowanym na stronach serwisu http://fiit.pl “Regulaminie świadczenia usług IT” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a ABONENT zobowiązuje się do zapłaty za zamawiane usługi zgodnie z obowiązującą tabelą opłat za usługi IT świadczone przez FUNDACJĘ.
2. FUNDACJA przystąpi do rozpoczęcia świadczenia zamawianych usług do 2 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji poprzez formularz zamówienia w serwisie www.fiit.pl lub wpływu środków za zamawiane usługi na rachunek bankowy. Otrzymanie przez FUNDACJĘ dyspozycji poprzez formularz zamówienia w serwisie www.fiit.pl albo otrzymanie środków za zamawiane usługi jest tożsame z zawarciem niniejszej Umowy świadczenia usług IT.
3. Faktyczne wykonanie usługi może zależeć od czynników niezależnych od FUNDACJI. W takim przypadku świadczenie zamawianej usługi nastąpi w terminie możliwie najszybszym, jaki będzie możliwy do realizacji. Taka sytuacja nie wpływa na okres trwania umowy.

§ 2

1. FUNDACJA udostępnia ABONENTOWI do korzystania zasoby posiadanego serwera, na zasadach określonych w “Regulaminie świadczenia usług IT”.
2. FUNDACJA świadczy usługi zgodnie z zakresem swojej oferty szczegółowo opisanej na stronach serwisu http://fiit.pl
3. FUNDACJA w trakcie trwania umowy jest uprawniony do zmiany parametrów technicznych zamówionej usługi z uzasadnionych powodów.

3.1 Usługodawca poinformuje ABONENTA o takiej zmianie, jeżeli zmiana której dokonał zmienia zakres usługi świadczonej dla ABONENTA na jego niekorzyść. W takiej sytuacji ABONENT ma prawo wypowiedzieć umowę i domagać się zwrotu środków za niewykorzystany okres rozliczeniowy dla tych usług, których zakres został ograniczony.
3.2 Zapis o którym mowa w ppkt. 3.1 nie dotyczy sytuacji, gdy FUNDACJA dokonała zmian z przyczyn od niej niezależnych, których nie mogła przewidzieć ani nie mogła mieć na nie wpływu (np. zmiany legislacyjne, klęski żywiołowe, działania podmiotów uprawnionych jak prokuratura itp.)

4. FUNDACJA będzie uprawniona do zawieszenia usług w przypadku jej wykorzystania w sposób sprzeczny z prawem lub porządkiem publicznym, w szczególności do rozsyłania tzw. “spamu” lub “mail bombingu”, wirusów i innych programów lub skryptów komputerowych, które mogą naruszyć integralność systemów informatycznych innych użytkowników Internetu lub ich prywatność.
5. FUNDACJA nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie usługi przez osoby trzecie, treści przechowywane, udostępniane, wysyłane lub otrzymywane przez ABONENTA w formie poczty elektronicznej oraz treści ujawnione na jego stronach internetowych.

§ 3

1. Strony zgodnie oświadczają, iż umowa niniejsza jest zawarta na czas określony trwaniem zamawianej usługi i obowiązuje od dnia jej zawarcia. Umowa ulega przedłużeniu w przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy zamawianej usługi. W przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej za kolejny okres, najpóźniej w terminie 14 dni przed wygaśnięciem jego ważności, ulega ona przedłużeniu na kolejny okres.
2. Umowa niniejsza może być w każdym czasie rozwiązana na mocy porozumienia stron.
3. Możliwość wypowiedzenia umowy określa “Regulamin świadczenia usług IT”.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez ABONENTA, skutek rozwiązania nastąpi nie wcześniej niż z końcem okresu objętego fakturą VAT wystawioną bezpośrednio przed doręczeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy FUNDACJI.
5. FUNDACJA na pisemny wniosek ABONENTA może zaprzestać świadczenia zamawianych usług przed terminem określonym w pkt. 4, jednak bez zwrotu wniesionych opłat za ten okres.

§ 4

ABONENT zobowiązuje się do niezwłocznego, to znaczy nie później niż w terminie 14 dni, poinformowania FUNDACJI o każdej zmianie swoich danych.

§ 5

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy lub “Regulaminu świadczenia usług IT” zastosowanie będą miały każdorazowo przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby FUNDACJI.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.